Služby centrální laboratoře

Předmětem činnosti Centrální laboratoře společnosti MADETA a.s., České Budějovice jsou chemické analýzy a mikrobiologické zkoušky mléka.

Centrální laboratoř (zkušební laboratoř č. 1303) je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Praha na základě posouzení plnění akreditačních kritérií. Zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti v rozsahu předmětu akreditace.

Laboratoř organizačně zajišťuje hodnocení jakosti nakupovaného mléka a sleduje požadavky na jakostní parametry z hlediska jejich využití pro další technologické zpracování. 

Laboratoř analyzuje vzorky mléka jednotlivých dodavatelů v souladu s ČSN 57 0529. Systém hodnocení probíhá ve vazbě na uplatňování nových aspektů v odběru vzorků automatickými vzorkovači, identifikací dodavatelů a vzorkovnic od míst jejich odběru přes vlastní laboratorní analýzy až do zpracování dat pro nákup mléka, zpětné předávání výsledků formou dopisů, textových zpráv sms a e–mailů. Odběry vzorků jsou prováděny denně za přísného dodržování hygieny a chladícího řetězce po celou dobu transportu včetně úchovy, svozu a předání do laboratoře.

Laboratoř se zaměřuje na bezpečnost, zdravotní nezávadnost, pomoc při problematice prvovýroby mléka s cílem zaručit návaznost na kvalitní konečné produkty určené spotřebitelům. Nabízí producentům mléka služby pro účely provádění prevence na základě jejich potřeb a požadavků dle platného ceníku.

V prvovýrobě se stále více prosazují moderní systémy způsobu řízení a kontroly jakosti vstupní suroviny pro mlékárenské ošetření a zpracování. Výsledky jsou poskytovány informačnímu centru SVS Liberec a využívány v jednotlivých regionech pro účely státního veterinárního dozoru.

Laboratoř je průběžně modernizována a vybavena kvalitní přístrojovou technikou. Přesnost laboratorních analýz včetně správného chodu přístrojů je denně ověřována a kontrolována na vnitrolaboratorní úrovni, dále v pravidelných intervalech v rámci ČR a v rámci EU. Laboratoř je zapojena do systému kruhových testů, dodávky referenčních a pilotních vzorků, mléčných standardů a kalibrací.
Laboratoř provede ročně 200 000 chemických analýz a mikrobiologických zkoušek pro vyhodnocení kvality a proplácení nakupovaného mléka, 10 000 vyšetření pro sledování jakosti přejímky mléka v cisternách na závodech MADETA a.s. a průměrně 30 000 analýz dle požadavků zákazníků.