Madeta.cz

Centrální laboratoř

Úvod

MADETA a.s., Centrální laboratoř

Předmětem činnosti Centrální laboratoře společnosti MADETA a.s., České Budějovice jsou chemické analýzy a mikrobiologické zkoušky mléka.

MADETA a.s., Centrální laboratoř (zkušební laboratoř č. 1303) je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a to na základě posouzení plnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti v rozsahu předmětu akreditace.

Laboratoř organizačně zajišťuje hodnocení jakosti nakupovaného mléka a sleduje požadavky na jakostní parametry z hlediska jejich využití pro další technologické zpracování. 

Laboratoř analyzuje vzorky mléka jednotlivých dodavatelů v souladu s platnou legislativou. Systém hodnocení probíhá ve vazbě na uplatňování nových aspektů v odběru vzorků automatickými vzorkovači, identifikací dodavatelů a vzorkovnic od míst jejich odběru přes vlastní laboratorní analýzy až do zpracování dat pro nákup mléka, zpětné předávání výsledků dodavatelům formou protokolu o zkoušce, textových zpráv sms, emailů a poskytování přehledu výsledků jakosti mléka na webových stránkách centrální laboratoře, včetně statistiky. Odběry vzorků jsou prováděny denně za přísného dodržování hygieny a chladícího řetězce po celou dobu transportu včetně úchovy, svozu a předání do laboratoře.

Laboratoř se zaměřuje na bezpečnost, zdravotní nezávadnost, pomoc při problematice prvovýroby mléka s cílem zaručit návaznost na kvalitní konečné produkty určené spotřebitelům. Nabízí producentům mléka služby pro účely provádění prevence na základě jejich potřeb a požadavků dle platného ceníku.

V prvovýrobě se stále více prosazují moderní systémy způsobu řízení a kontroly jakosti vstupní suroviny pro mlékárenské ošetření a zpracování. Výsledky jsou poskytovány informačnímu centru SVS Liberec a využívány v jednotlivých regionech pro účely státního veterinárního dozoru.

Laboratoř je průběžně modernizována a vybavena kvalitní přístrojovou technikou. Přesnost laboratorních analýz včetně správného chodu přístrojů je denně ověřována a kontrolována na vnitrolaboratorní úrovni, dále v pravidelných intervalech v rámci ČR a v rámci EU. Laboratoř je zapojena do systému kruhových testů, dodávky referenčních a pilotních vzorků, mléčných standardů a kalibrací.

Laboratoř provede ročně cca 80 000 chemických analýz a mikrobiologických zkoušek. Pro vyhodnocení kvality a proplácení nakupovaného mléka je to cca 50 000 rozborů chemických a mikrobiologických zkoušek, 6 000 vyšetření pro sledování jakosti nakupované mléčné suroviny v cisternách na všech závodech MADETA, a.s. a průměrně 20 000 analýz dle požadavků zákazníků.

Nabídka služeb

Laboratoř se zaměřuje na bezpečnost, zdravotní nezávadnost, pomoc při problematice prvovýroby mléka s cílem zaručit návaznost na kvalitní konečné produkty určené spotřebitelům. Nabízí producentům mléka služby pro účely provádění prevence na základě jejich potřeb a požadavků dle platného ceníku.

Nabídka služeb laboratoře pro prvovýrobce mléka

CPM, koliformní (KOLI), psychrotrofní (PSY) a termorezistentní (TRM) mikroorganismy

Stanovení celkového počtu mikroorganismů (CPM) v syrovém mléce provádí laboratoř na přístroji BactoScan FC, metodou přímého počítání bakteriálních buněk. Tento přístroj pracuje na principu fluorescenční mikroskopie za použití zdokonalené průtokové cytometrie.
Stanovení počtu koliformních, psychrotrofních nebo termorezistentních mikroorganismů, se provádí klasickými kultivačními plotnovými metodami s využitím nakupovaných živných půd.
Dále laboratoř nabízí stanovení počtu kultivovatelných mikroorganismů ve vodě, technikou počítání kolonií vykultivovaných na živném agarovém médiu při 36 °C a 22 °C.

Rezidua inhibičních látek (RIL)

Centrální laboratoř provádí stanovení přítomnosti RIL pěti metodami detekce.
Selektivní rychlotesty TWINSENSOR BT, CHARM ROSA a nově TRISENSOR umožňují detekci a selekci antibiotika dle typu (betalaktamy spolu s cefalosporiny a tetracykliny, sulfonamidy) během 2-8 minut, s vysokou citlivostí záchytu. Tyto testy slouží k rychlé a orientační detekci RIL v syrovém mléce.
Mikrobiologické širokospektrální testy DELVOTEST T a ECLIPSE jsou využívány i pro stanovení přítomnosti RIL při jakostním hodnocení vzorků a jako rozhodčí metoda při zjištění IL při příjmu mléka.

Centrální laboratoř nově nabízí zkoušku detekce Aflatoxinu M1. Jedná se o semikvantitativní test, AFLASENSOR Milk, který detekuje přítomnost molekul Aflatoxinu M1 v syrovém a UHT mléce.

Kvalitativní parametry mléka jsou stanovovány na kombinovaném průtokovém analyzátoru – COMBIFOSS 7. Tento analyzátor se skládá ze dvou přístrojů – Milkoscan 7 RM a a Fossomatic 7.

Chemické složení mléka - obsah tuku (tuk - g/100g), bílkoviny, kaseinu, tukuprosté sušiny, laktózy, sušiny

Hodnoty jednotlivých složek mléka jsou důležitým ukazatelem zdravotního stavu a výživy dojnic.
Stanovení chemického složení mléka provádí laboratoř metodou infračervené spektrometrie na přístroji Milkoscan 7 RM. Tímto přístrojem je stanovován rovněž bod mrznutí mléka a obsah močoviny.

Močovina (MOC) v mléce je indikátorem metabolických poruch zaviněných neadekvátní výživou, zejména nevyrovnaným složením krmné dávky. Výsledky močoviny je vhodné posuzovat ve vzájemné vazbě s výsledky bílkovin. Optimální obsah močovinyv mléce je 2,5-5,0 mmol/l.
Bod mrznutí mléka (BM) slouží k rychlému posouzení technologické neporušenosti syrového mléka, zejména zvodněním. Příčinou kolísání BM však může být také řada dalších vlivů, mezi nejzávažnější a nejčastější patří vliv výživy a dietetických, případně metabolických poruch.

Somatické buňky (SB)

Pro posouzení zdravotního stavu mléčné žlázy jednotlivých dojnic je velmi důležité pravidelné dbát na zdravotní stav mléčné žlázy, k čemuž výrazně napomáhá sledování obsahu somatických buněk. Laboratoř provádí stanovení somatických buněk metodou průtokové cytometrie s fluorescenční detekcí, přístrojem Fossomatic 7.

Hygiena a mikrobiologická kvalita

Při problémech s vysokými mikrobiologickými hodnotami syrového mléka provádíme vyšetření celkového počtu mikroorganismů na přístroji BactoScan FC týž den. Při sledování dalších mikrobiologických ukazatelů: koliformní bakterie (KOLI), psychrotrofní (PSY) a termorezistentní (TRM) mikroorganismy poskytujeme výsledky po ukončení kultivace.

Sledování jakostních ukazatelů mléka

Laboratoř organizačně zajišťuje hodnocení jakosti nakupovaného mléka. V souladu s platnou legislativou analyzuje vzorky mléka jednotlivých dodavatelů. Systém hodnocení probíhá ve vazbě na uplatňování nových aspektů v odběru vzorků automatickými vzorkovači, identifikací dodavatelů a vzorkovnic od míst jejich odběru přes vlastní laboratorní analýzy až do zpracování dat pro nákup mléka, zpětné předávání výsledků rozborů jednotlivým dodavatelům formou dopisů, sms zpráv a emailů.

Stanovení chemického složení mléka – přístroj Combifoss 7

  • MilkoScan 7 RM – stanovení látkového složení mléka infračerveným absorbčním analyzátorem, (tuk, bílkovina, kasein, laktóza, tukuprostá sušina, sušina, bod mrznutí, močovina)
  • Fossomatic 7 – stanovení somatických buněk pomocí fluoro-opto-elektronické metody, metodou průtokové cytometrie

Stanovení celkového počtu mikroorganismů (CPM) - přístroj Bactoscan FC

Stanovení celkového počtu mikroorganismů se provádí automatickým přístrojem metodou přímého počítání bakteriálních buněk, metodou průtokové cytometrie

Stanovení přítomnosti reziduí inhibičních látek- mikrobiologické testy Delvotest T a Eclipse

Prvotní stanovení přítomnosti inhibičních látek v přijímaném mléce je prováděno pomocí selektivních rychlotestů. Vzorky s pozitivním nálezem RIL, zachycené příjmovými laboratořemi závodů MADETA a následně potvrzené v centrální laboratoři mikrobiologickými testy, jsou zamraženy a uchovávány v CL po dobu 7 dní. Na žádost zákazníka o bližší konfirmaci a kvantifikaci inhibiční látky zajišťuje CL transport vzorků spolu s průvodní dokumentací do národní referenční laboratoře SVÚ Jihlava.

 

Ceník ke stažení